Algemene voorwaarden Frederieke Clownerie

                                                                                                  versie 1 februari 2020

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met:
Frederieke Clownerie, ingeschreven als eenmanszaak in het Handelsregister onder nummer 54316081, gevestigd te 4454 AR Borssele aan de Weststraat 4, tenzij in de overeenkomst nadrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
a. Werkzaamheden: de met Frederieke Clownerie overeengekomen werkzaamheden op gebied van variété, balonnenkunst, clownerie.

b. Partijen:

1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden werkzaamheden worden verricht;

2. Opdrachtnemer: Frederieke Clownerie.

c. Overeenkomst: de door Opdrachtgever geaccepteerde offerte waarin de tussen Partijen overeengekomen werkzaamheden en tijden zijn vastgelegd

Artikel 2 Offerte

Alle offertes zijn voor Frederieke Clownerie vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

Artikel 3 Overeenkomst

a. Nadat door Frederieke Clownerie de inhoud van de Overeenkomst is bevestigd door toezending aan de Opdrachtgever van de Offerte, mag Frederieke Clownerie ervan uitgaan dat de Opdrachtgever zich met de Overeenkomst volledig akkoord heeft verklaard, tenzij de Opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontvangst van de Offerte Frederieke Clownerie schriftelijk (brief, e-mail, SMS, Whatsapp) van het tegendeel bericht.
b. Uitsluitend de voorwaarden, gesteld op de Overeenkomst, zijn bepalend voor de inhoud van de tussen partijen geldende Overeenkomst.
c. Bij eenmalige werkzaamheden wordt de Opdrachtgever geacht met de Overeenkomst te zijn akkoord gegaan, doordat hij de offerte heeft geaccepteerd, of doordat hij heeft toegestaan dat met het uitvoeren van de werkzaamheden wordt begonnen.

Artikel 4 Wijziging van de Overeenkomst

Wijzigingen van hetgeen volgens de Overeenkomst is overeengekomen zijn voor partijen slechts bindend, indien die wijzigingen door partijen schriftelijk zijn overeengekomen in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke Overeenkomst.

Artikel 5 Contractnaleving

a. Indien bij het uitvoeren van de van de overeenkomst door de Opdrachtgever geconstateerd wordt dat de uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate in negatieve zin afwijken van hetgeen overeengekomen is, dan zal de Opdrachtgever Frederieke Clownerie onverwijld in kennis stellen van de geconstateerde afwijking(en).
b. Indien door Frederieke Clownerie de geconstateerde afwijking niet op behoorlijke wijze wordt hersteld, staat het de Opdrachtgever vrij de gesloten Overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De Opdrachtgever zal Frederieke Clownerie van de ontbinding van de Overeenkomst direct in kennis stellen.
c. Frederieke Clownerie verplicht zich ertoe de overeengekomen werkzaamheden persoonlijk uit te voeren. In uitzonderlijke gevallen, zoals bij ziekte of andere situaties van overmacht, is het Frederieke Clownerie toegestaan zich, nadat Opdrachtgever hierover in kennis is gesteld, door een derde te laten vertegenwoordigen. Deze derde handelt in onderaanneming en onder verantwoordelijkheid van Frederieke Clownerie.

Artikel 6 Prijs en materialen

a. De prijs is gebaseerd op de wensen van de Opdrachtgever zoals deze omschreven zijn in de Overeenkomst.
b. Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen zijn bij de prijs inbegrepen. Frederieke Clownerie is vrij in de keuze van materialen tenzij anders is overeengekomen.
b. In afwijking van het hierboven onder a. bepaalde, zal de Opdrachtgever het eventueel voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde water of elektriciteit kosteloos ter beschikking stellen.
c. Over het gebruik van hulpmiddelen van Opdrachtgever ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst worden separaat afspraken gemaakt in de Overeenkomst.

Artikel 7 Annulering

a. Annulering van de Overeenkomst wegens onvoorziene omstandigheden door Opdrachtgever is kosteloos mogelijk tot vier (4) weken voor de overeengekomen datum van uitvoering. Bij annulering tussen vier (4) en twee (2) weken voor de overeengekomen datum van uitvoering kan Frederieke Clownerie 50% van de overeengekomen prijs in rekening brengen. Bij annulering korter dan twee (2) weken voor de overeengekomen datum van uitvoering kan Frederieke Clownerie de volledig overeengekomen prijs in rekening brengen.
b. Bij annulering van de Overeenkomst wegens onvoorziene omstandigheden door Frederieke Clownerie is Frederieke Clownerie geen vergoeding verschuldigd aan Opdrachtgever.

Artikel 8 Betaling

a. Indien in de Overeenkomst hierover niets nader is geregeld, vindt facturering plaats na afloop van de overeengekomen werkzaamheden. Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.
b. Indien betaling na deze termijn geschiedt zal de wettelijke rente door Opdrachtnemer in rekening kunnen worden gebracht. Deze rente bedraagt voor particulieren/consumenten 2% en voor ondernemingen 8% van het openstaande bedrag op jaarbasis.
c. Alle kosten in verband met een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
d. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zijn (vermeende) vorderingen op Frederieke Clownerie te verrekenen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

a. Frederieke Clownerie is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het gebouw, personen of eigendommen van de Opdrachtgever, wanneer die schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming c.q. nalatigheid van Frederieke Clownerie, bij de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden.
b. Frederieke Clownerie heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Die aansprakelijkheid kan niet meer belopen dan de maximale dekking per gebeurtenis. De aansprakelijkheid van Frederieke Clownerie is maximaal € 2.500.000,– per gebeurtenis en maximaal € 5.000.000,– per jaar.
c. De schade, zoals bedoeld in lid a en b waarvoor Frederieke Clownerie tot aan het genoemde aansprakelijk is, blijft beperkt tot de directe materiële schade en letselschade.
d. De Opdrachtgever is verplicht om een schade binnen veertien (14) dagen na het schadevoorval te melden.

Artikel 10 Rechts- en domiciliekeuze

De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Frederieke Clownerie is uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank van de vestigingsplaats van Frederieke Clownerie tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten. 

Wil je mijn nieuws en blog ontvangen?
Vul dan je naam en emailadres in

© Copyright 2019 Frederieke Clownerie