AVG

Privacybeleid Frederieke Clownerie

Algemeen

Bij Frederieke Clownerie staat privacy hoog in het vaandel. Wij willen hierom ook transparant zijn naar de klant toe omtrent het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van onze klanten. Als gevolg van de Algemene Verordening Gegevensbeschermng richtlijn, heeft Frederieke Clownerie haar privacybeleid conform deze AVG-richtlijn aangepast. In ons privacybeleid kunt u vinden welke persoonsgegevens wij verzamelen, verwerken en hoelang wij deze bewaren. Ook is terug te vinden waarvoor deze persoonsgegevens worden gebruikt door Frederieke Clownerie.

Beheerder van persoonsgegevens

Frederieke Clownerie is de beheerder van de persoonsgegevens die klanten aan Frederieke Clownerie doorgeven. Frederieke Clownerie is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van de klant, krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

Gegevens van de beheerder zijn:

Frederieke Clownerie

Weststraat 4
4454 AR Borssele
Nederland

Telefoon: 31(0)6 13 03 22 71

E-mailadres: info@frederiekeclownerie.nl

Website: www.frederiekeclownerie.nl

Welke gegevens

Indien de klant ervoor heeft gekozen de gegevens aan Frederieke Clownerie te verstrekken, worden de volgende categorie persoonsgegevens door Frederieke Clownerie verzameld en verwerkt:

 • (Bedrijfs)naam

 • Achternaam

 • Adres

 • Postcode

 • Woonplaats

 • Land

 • Telefoonnummer

 • Mobiel nummer

 • E-mailadres

 • BTW-nummer (bij zakelijke relaties)

 • Transactiegegevens

 • Transactiehistorie

Opslag van persoonsgegevens
De door de klant verstrekte en door Frederieke Clownerie verzamelde gegevens worden opgeslagen binnen Europese Economische Ruimte, namelijk in Nederland, te weten in Borssele. Dit is de locatie en het adres van Frederieke Clownerie.

Alle door Frederieke Clownerie Verzamelde en opgeslagen persoonsgegevens van klanten worden versleuteld bewaard. Hierdoor kan de klant er zeker van zijn dat zijn persoonsgegevens op de juiste en veilige manier worden verwerkt en bewaard.

Gebruik van persoonsgegevens
De door de klant verstrekte en door Frederieke Clownerie verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan:

 • het opmaken en opsturen van facturen voor de klant

 • het opmaken en versturen van offertes voor de klant

 • het versturen van nieuwsbrieven

 • versturen van melding omtrent nieuwe blogs

 • het inzien van transactiehistorie

 • het bellen van de klant indien nodig is voor het uitvoeren van de dienstverlening

Toegang tot persoonsgegevens

De door de klant verstrekte en door Frederieke Clownerie verzamelde gegegevens worden gedeeld binnen de onderneming van Frederieke Clownerie. Frederieke Clownerie zal de gegevens van zijn haar klanten nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan of met derden buitenom Frederieke Clownerie voor marketingdoeleinden. Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden enkel gebruikt om u te voorzien van de door Frederieke Clownerie verstrekte diensten.

Juridische grondslag voor verwerking van persoonsgegevens

Voor elke specifieke verwerking van persoonsgegevens welke Frederieke Clownerie van haar klanten verzamelt, ontvangt de klant van Frederieke Clownerie bericht of de overdracht van de specifieke persoonsgegevens wettelijk verplicht of vereist is om een overeenkomst te sluiten en of het een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen hiervan zijn in geval de klant hiervan wil afwijken.

Bewaartermijn

De door Frederieke Clownerie verzamelde en verwerkte persoonsgegevens worden bewaard zolang de klant een actieve klant is en het bewaren van de persoonsgegevens noodzakelijk is. Hierbij hanteert Frederieke Clownerie conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming drie fases, te weten de gebruiksfase, archiveringsfase en de fase waarin de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn.

De gebruiksfase is de periode waarin Frederieke Clownerie de gegevens nodig heeft. Frederieke Clownerie verwerkt de persoonsgegevens voor het bereiken van de verwerkignsdoel(en). In deze fase zal Frederieke Clownerie de persoonsgegevens nog niet te bewaren of te archiveren.

De archiveringsfase is de periode waarin Frederieke Clownerie de persoonsgegevens misschien nog nodig heeft of waarin Frederieke Clownerie de persoonsgegevens archiveert. In deze fase bewaart Frederieke Clownerie gegevens om administratieve redenene of wettelijke voorschriften.

De fase waarin de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn is de fase waarin Frederieke Clownerie de persoonsgegevens niet langer bewaart, zijnde in de vorm van persoonsgegevens. Frederieke Clownerie zal de persoonsgegevens wissen, vernietigen of anonimiseren, tenzij in wet-en regelgeving een wettelijke bewaartermijn is vastgelegd. Het wettelijke bewaartermijn in Nederland is in verband met boekhoudregels zeven jaar. Indien Frederieke Clownerie de persoonsgegevens van de klant niet meer nodig heeft, zal Frederieke Clownerie de persoonsgegevens geanonimiseerd bewaren voor een periode van minimaal zeven jaar ten behoeve van de boekhoudkundige verplichtingen.

Indien het niet meer noodzakelijk is om de persoonsgegevens te bewaren, worden de persoonsgegevens, na het bewaartermijn, op nauwkeurige wijze vernietigd.

Rechten van de klant

Recht op toegang

De klant heeft op elk moment het recht om informatie op te vragen over de persoonsgegevens die Frederieke Clowenerie over de klant heeft en bewaart. Hiervoor kan de klant via e-mail contact opnemen met Frederieke Clownerie waarna Frederieke Clownerie de persoonsgegevens van de betreffende klant per e-mail aan deze klant zal verschaffen.

Recht op correctie

De klant heeft op elk moment het recht om informatie welke niet aanwezig of niet compleet is in het systeem van Frederieke Clownerie, aan te vullen met nieuwe respectievelijke juiste informatie.

Recht op verwijdering

De klant heeft op elk moment het recht om de door Frederieke Clownerie van de betreffende klant verzamelde en verwerkte persoonsgegevens te verwijderen of te laten verwijderen. Dit kan ten alle tijden, behalve in de onderstaande omstandigheden:

 • de klant heeft een openstaande opdracht of bestelling die niet of niet gedeeltelijk is afgerond of verzonden;

 • de klant heeft een lopende zaak met Frederieke Clownerie;

 • de klant heeft een openstaand en nog niet afgewikkelde schuld bij Frederieke Clownerie, ongeacht de betalingswijze ervan;

 • de klant heeft zich verdacht gemaakt door in het verleden de diensten van Frederieke Clowernie te hebben misbruikt of de diensten van Frederieke Clownerie nog steeds misbruikt;

 • indien de klant aankoop heeft gedaan bij Frederieke Clownerie, worden de persoonsgegevens van de klant bewaard in verband met de transactie van de klant conform de Nederlandse boekhoudregels.

Recht om bezwaar te maken tegen verwerking
De klant heeft op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Frederieke Clownerie, op grond van gerechtvaardigd belang. Frederieke Clownerie zal de persoonsgegevens van de klant niet meer blijven verzamelen en verwerken, tenzij Frederieke Clownerie op basis van een rechtsgrondslag aan kan tonen dat het belang van het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens voor het proces zwaarder wegen dan de rechten en belangen van de klant of als gevolg van een juridische procedure.

Recht op bezwaar tegen direct marketing

De klant heeft op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Frederieke Clownerie die worden gebruikt voor direct marketing; met inbegrip van profielanalyse voor directe marketingdoeleinden. Indien de klant niet langer benaderd wil worden door Frederieke Clownerie middels direct marketing, kan de klant de afmeldinstructies volgen welke in elke marketingmail te vinden zijn.

Recht op restrictie

De klant heeft op elk moment het recht om Frederieke Clownerie te verzoeken de verzameling en verwerking van de persoonsgegevens van de klant te beperken, onder de volgende omstandigheden:

 • Indien een klant bezwaar maakt tegen de verzameling en verwerking van persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang;

 • indien de klant een claim heeft ingediend op basis van incorrectheid of incompleetheid van de persoonsgegevens van de klant bij Frederieke Clownerie. Hierbij zal Frederieke Clownerie elke verwerking van de persoonsgegevens beperken in afwachting van de verificatie van de accuraatheid en volledigheid van de persoonsgegevens;

 • indien de verwerking van de persoonsgegevens door Frederieke Clowernie ontwettig is, kan de klant Frederieke Clownerie verzoeken om beperking van de verwerking van de persoonsgegevens van de klant;

 • indien Frederieke Clownerie de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de klant de persoonsgegevens nodig heeft in verband met eendoor de klant ingiediende juridische procedure.

Uitoefening van het recht

De klant kan ten alle tijden zijn recht uitoefenen. Frederieke Clownerie vind privacy erg belangrijk en wijdt hier veel tijd aan. Voor alle vragen en opmerkingen met betrekking tot privacy kan de klant Frederieke Clownerie ten alle tijden per e-mail benaderen via info@frederiekeclownerie.nl.

Toezichthoudende autoritieit

In gevallen wanneer de klant van mening is dat Frederieke Clownerie bij de verzameling en verwerking van de persoonsgegevens van de betreffende klant incorrect is geweest, kan de klant ten alle tijden contact opnemen met Frederieke Clownerie. De klant heeft hiernaast ook het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichhoudende autoriteit, zijnde Autoriteit.

Toekomstige wijzigingen

Frederieke Clownerie is constant bezig met het zo goed en zo transparant mogelijk implementeren van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Echter kan het voorkomen dat de privacyverklaring van Frederieke Clownerie bijgewerkt dient te worden. De meest recente versie van de privacyverklaring al altijd beschikbaar zijn op de website van Frederieke Clownerie (www.frederiekeclownerie.nl/privacyverklaring). Alle toekomstige wijzigingen zullen zo snel mogelijk worden bijgewerkt in de meest recente versie van de privacyverklaring.

 

 

 

 

Wil je mijn nieuws en blog ontvangen?
Vul dan je naam en emailadres in

© Copyright 2019 Frederieke Clownerie